5G Telelovgivning: Høringssvar fra Oplysningsforbundet Mayday

Oplysningsforbundet Mayday

Oplysningsforbundet Mayday har indgivet 1. høringssvar til udkast til ny telelovgivning 30. juli, 2020:

Høringssvar-Oplysningsforbundet-May-Day.pdf

Endelig konklusion

Med henvisning til denomtalte forskning, problematikken om manglende miljø-og VVM-undersøgelser og de utroværdige grænseværdier opfordrer vi til, at følgende ændres vedr. lovforslaget:

At hele lovkomplekset og udrulning af ny digital infrastruktur stilles i bero, indtil følgende tiltag er gennemført:

  • Offentlig investering i og igangsættelse af undersøgelser, der belyser alle sundhedsaspekter for mennesker, dyr og planter, udført af uafhængige forskere og videnskabsfolk, der ikke har nogen interessekonflikter i forhold til nogen institution, myndighed eller industri.
  • Indførelse af krav i loven om, at der skal laves VVM-undersøgelserfor hvert område, inden der gives tilladelse til opsætning af digital infrastruktur.
  • Vedtagelseaf biologiske grænseværdier, som beror på biologisk testning og på forskning, der påviser biologiske reaktioner langt under de nuværende anvendte grænseværdier. Værdierne skal indskrives i loven om digital infrastruktur.
  • Indførelse af krav i loven om overvågning af beskyttet natur samt dyre-og planteliv med henblik på at observere og klarlægge påvirkningen fra radiofrekvent elektromagnetisk stråling.
  • Fastsættelse af bestemmelser om, hvem der skal betale for skader på naturen og på folkesundheden samt skaderne for fødevareproducenterne for mistet fortjeneste på grund af tab af bestøvende insekter og andre vitale arter i fødekæderne som følge af elektromagnetisk stråling.
  • Krav i loven om at bevisbyrden lægges hos industrien. Industrien skal sikre, at anvendelsen af enhver teknologi med elektromagnetisk stråling ikke er skadelig for mennesker, dyr eller planter, og hvis det modsatte er tilfældet, skal den betale erstatning.
  • Etablering af genbanker, der vil kunne muliggøre genetablering af planter og dyrearter, der er ved at gå tabt.
  • Brug af forsigtighedsprincippet som det bærende element i lovgivning om digital infrastruktur som beskrevet i Benevento Resolutionen.
  • Fastsættelse af lovgivning, der kan sikre, at borgere kan leve og færdes i et strålingsfrit rum, hvis de ønsker det.