Ny 5G lovgivning på vej

Energistyrelsen

Udkast til ny Telelovgivning blev sendt i høring 28. maj 2020 af Energistyrelsen.

Der er tale om et lovgivningskompleks, hvor flere love bliver ændret samtidig og lovforslaget inkl. bilag er på 596 sider.

Den officielle titel på udkastet er: "Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om radiofrekvenser, lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. og lov om standarder for transmission af tv-signaler m.v. samt lov om planlægning."

Energistyrelsens lovforslag har til formål at lette implementeringen af 5G netværket i Danmark, fjerne forhindringer, herunder lette administrative byrder for teleselskaberne og fjerne usikkerheder (planlægnings- og investeringsusikkerheder).

Lovforslaget nævner ikke noget om hensynet til miljø- eller folkesundheden, herunder særligt sensitive grupper som børn og f.eks. EHS-ramte.

Lovforslaget planlægges fremsat i oktober 2020 med ikrafttræden den 21. december 2020.

Høringsfristen for 1. runde af 2 er netop afsluttet for 4 foreninger, der fik forlænget høringsfristen hen over sommerferien. Vi opfordrer andre privatpersoner og foreninger til at indgive høringssvar når 2. runde starter, hvis de ikke har nået at indgive høringssvar. Ingen officiel dato for 2. høringsrunde fastsat endnu (6. aug).
Læs høringssvarene fra de 4 foreninger her:

Hver lovændring har ikke noget officielt ID nummer.
Lovforslagets fulde ordlyd kan findes på høringsportalen og downloades nedenfor.

 

Officiel beskrivelse af lovforslaget

Udkastet til lovforslag indeholder forslag til ændring af fire love på teleområdet samt planloven.
    
De foreslåede ændringer skal bidrage til mere konkurrence på telemarkedet og øget etablering af ny og moderne infrastruktur. Det overordnede sigte er at øge investeringsincitamenterne, der kan give bedre mulighed for dækning i hele Danmark. 
 
Lovforslaget indeholder følgende hovedpunkter:
  • Stimulering af investeringsincitamenter for virksomheder i digital infrastruktur gennem øget konkurrence og større forudsigelighed i reguleringen, så moderne kommunikationsnet og -tjenester kan udbredes i hele Danmark.
  • En mere harmoniseret forvaltning af radiofrekvenser og højere grad af forudsigelighed i forhold til tildelingen af frekvenstilladelser, så incitamenter til at investere i digital infrastruktur øges.
  • En stærkere forbrugerbeskyttelse, der sikrer gennemsigtighed og understøttelse af forbrugernes valgfrihed.
  • Fremme af udrulning af digital infrastruktur, herunder lempeligere adgang til at etablere trådløse adgangspunkter med begrænset rækkevidde til brug for f.eks. 5G-net.
Ved udkastet til lovforslag implementeres dele af direktiv 2018/1972/EU af 11. december 2018 om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (omarbejdning) (herefter teledirektivet), der har implementeringsfrist den 21. december 2020 samt bemyndigelsesbestemmelser til implementering af dele af direktiv 2019/882/EU af 17. april 2019 om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester. Der foreslås endvidere ændringer af gældende lovgivning, som ikke er udtryk for direktivimplementering.  
 
Teledirektivet udgør en sammenskrivning og opdatering af fire centrale direktiver på teleområdet. Det indeholder regler om myndigheder på teleområdet, europæisk samarbejde på teleområdet, den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet, administration af radiofrekvenser, administration af telefonnumre, netsikkerhed, særlige forbrugerrettigheder på teleområdet og forsyningspligt på kommunikationstjenester.
 
Nedenfor uddybes lovforslagets hovedpunkter:
 
Stimulering af investeringsincitamenter
Lovforslaget indeholder en række forslag, der skal medvirke til øget forudsigelighed for telebranchen navnlig i forhold til den regulering af konkurrencen, der udmøntes af Erhvervsstyrelsen som uafhængig myndighed. Forudsigeligheden øges navnlig gennem kodificering af kendte principper samt gennemsigtige procedurer, der skal give brancheaktørerne, herunder både ejere af telenet og tjenesteudbydere, der benytter nettene, mulighed for at tage langsigtede investeringsbeslutninger. 
 
Mere harmoniseret forvaltning af radiofrekvenser
Lovforslaget indeholder bl.a. et forslag om minimumsvarighed på 20 år for tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er harmoniseret på EU-plan til trådløst bredbånd, dvs. typisk de radiofrekvenser til mobilkommunikationstjenester, som tildeles på baggrund af frekvensauktioner. Baggrunden er teledirektivet, der søger at give teleselskaberne bedre rammevilkår og større regulatorisk forudsigelighed på mindst 20 år i forhold til investeringer i etablering af ny infrastruktur til disse tjenester.   
 
Stærkere forbrugerbeskyttelse
Med lovforslaget gennemføres en revision af de sektorspecifikke forbrugerregler på teleområdet, hvor navnlig forbrugeroplysningen styrkes. Der etableres for eksempel hjemmel til, at der kan stilles krav om udarbejdelse af et aftaleresumé. Resumeet skal udleveres ved indgåelse af nye aftaler og skal sætte forbrugerne i stand til let at overskue aftalen og sammenligne på tværs af udbydere og tjenester. Endvidere udvides anvendelsesområdet for en række af forbrugerreglerne til også at omfatte internetbaserede kommunikationstjenester, der ikke anvender telefonnumre til at dirigere kommunikationen.
 
Fremme af udrulning af digital infrastruktur
Offentlige myndigheder og private fysiske eller juridiske personer, der kontrollerer fysisk infrastruktur eller gadeinventar, skal imødekomme rimelige anmodninger om adgang dertil fra en udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der ønsker at opsætte trådløse adgangspunkter med begrænset rækkevidde. Formålet er at udnytte eksisterende fysisk infrastruktur og gadeinventar effektivt ved i videst muligt omfang at fjerne regulatoriske hindringer for at opsætte trådløse adgangspunkter. Det vil være af betydning for udbyderes etablering af ny infrastruktur til fx 5G-net og kan bidrage til at løse dæknings- og kapacitetsudfordringer ved mange samtidige brugere.   
 
Høringsfristen er den 26. juni 2020, og eventuelle høringssvar bedes sendt til tele@ens.dk med kopi til anl@ens.dk og chro@ens.dk med angivelse af journalnummer 2020 - 6701.
 
Lovforslag planlægges fremsat i oktober 2020 med ikrafttræden den 21. december 2020. 
 
Der henvises til høringsbrev og udkast til lovforslag m.v. nedenfor.