5G Telelovgivning: Høringssvar fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation

 

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation har udarbejdet og indgivet 1. høringssvar til udkast til ny telelovgivning 1. aug, 2020.

Download høringssvaret samt bilag, her:

Horingssvar-5G-lovforslag-RFHT-endelig-version.pdf

Bilag_Brev-til-kommunalbestyrelser-fra-Helge-Sander-vedr-antenner.pdf

Konklusioner:

 • Staten har en positiv forpligtelse til at beskytte befolkningens helbred og liv mod forudsigelige risici fra 'farlige aktiviteter', jf, artikel 2 og/eller artikel 8 i Europæiske Menneskerettigheds Konvention (EMRK). Staten har ikke levet op til denne forpligtelse i forhold til produktionen af elektromagnetiske felter (EMF) og udrulningen af 5G i særdeleshed. I henhold til EMRK må der derfor indføres et stop for 5G udrulningen, herunder nærværende lovudkast, indtil beskyttelse af befolkningens helbred og liv mod skadelige effekter er tilsikret.
   
 • I henhold til allerede gældende lovgivning bør 5G udrulningen (lovudkastet) sættes i bero indtil der er foretaget miljøvurdering og sundhedsvurdering. Eventuelle interessekonflikter blandt rådgivende forskere bør afdækkes fuldt ud, før en sådan vurdering (Conflict of Interest).
   
 • Der bør formuleres danske grænseværdier, baseret på industriuafhængig forskning ud fra gængse toksikologiske metoder, med fokus på biologiske effekter af langvarig eksponering for elektromagnetiske felter fra telecomudstyr. Disse grænseværdier bør sikre en max. livstidsrisiko på 1 ud af 1.000.000, der får kræft.
   
 • Der bør vedtages særlig lovgivning med henblik på at beskytte offentligheden mod eksponering for elektromagnetiske felter.
   
 • Telelicencer bør gælde i kortere tid end de foreslåede 20 år, idet WHO's kræftklassificering af radiofrekvent stråling forventes at blive opgraderet til højeste eller næsthøjeste klassificering ved kommende revurdering. Erstatningspligten skal afklares inden udrulning af 5G, både i forhold til eventuelle sundhedsskader og i forhold til tilbagerulning af 5G netværket.
 • Andre relevante myndigheder end energi- og klimaministeriet, bør inddrages med deres ekspertise ved udformningen af loven. Nærværende lovudkast bærer tydeligt præg af at være i modstrid med almindelig praksis indenfor både miljø- og sundhedsområdet samt at være drejet til fordel for industrien.